About Me

My photo

A media professional;journalist-turned broadcaster and podcaster.

ഇ മലയാളം വായിക്കാനും എഴുതാനും ഇവിടെ ഞെക്കുക UNICODE MALAYALAM FONTS

Click here for Malayalam Fonts

Search This Blog

Tuesday, 4 October 2011

മഹാത്മാഗാന്ധി,മാർട്ടിൻ ലൂഥർ കിങ്ങ്,ബാബ ആംതെ
രു ഗാന്ധിജയന്തി ദിനം കൂടി കടന്നുപോയി.

എന്റെ ജീവിതമാണു എന്റെ സന്ദേശംഎന്ന് സാത്വികമായ,സുതാര്യമായ ,സത്യസന്ധമായ ജീവിതത്തിലൂടെ ലോകത്തെ ബോദ്ധ്യപ്പെടുത്തിയ മഹാനായ ആ മനുഷ്യസ്നേഹിയുടെ മാതൃക അതേപോലെ പിന്തുടരാ ഒരാപോലും ഉണ്ടായില്ല.അതുകൊണ്ടു തന്നെ അധികാരപ്രമത്തതയുടെ ശീതളച്ഛായകളി മദിച്ചു രസിക്കുന്നവരുടെ ഗാന്ധിപ്രേമം അശ്ലീലമയ അഭ്യാസങ്ങളായിമാറുന്നു.ഈ കോമാളിക്കൂട്ടങ്ങക്കിടയി നിന്ന് അദ്ധനഗ്നനായ ആ ഫക്കീറിനെ ഓക്കുമ്പോ എന്തുകൊണ്ടോ ഇപ്പോ എന്റെ മനസിലേക്ക് വരുന്നത് രണ്ടു പേരുടെ മുഖങ്ങളാണു-മാട്ടി ലൂഥ കിങ്ങ് ജൂനിയറിന്റേയും ബാബ ആംതേയുടേയും.രണ്ടാളും പതിതർക്കായി ജീവിതമുഴിഞ്ഞു വെച്ചവ.ഗാന്ധിജിയെപ്പോലെ ,മാട്ടി ലൂഥ കിങ്ങ് ശത്രുക്കളുടെ ബുള്ളറ്റുകളാ കൊലചെയ്യപ്പെട്ടു.ബാബ ആംതെ നിസ്വാത്ഥമായ സേവനത്തിലൂടെ മാധവസേവയാണു മാനവസേവഎന്ന് ലോകത്തെ കാട്ടിക്കൊടുത്തു.അവരുടെ ജീവിതം സൂര്യതേജസോടെ നമ്മുടെ മുന്നി തിളങ്ങി നിക്കുന്നു.

Ata-cn-¡-bnse Idp¯ hÀ¤-¡m-cpsS Ah-Im-i-§Ä¡p വേണ്ടി s]mcpXn acn¨p, tUm amÀ«n³ eqYÀ In§v.

1968 G{]n 4þ\mWv alm-\mb B a\pjy kvt\ln sS¶-Ên-bn h¨v sIme-sN-¿-s¸-Sp-¶-Xv. Ata-cn-¡³ KmÔn F¶v Adn-b-s¸-Sp¶ amÀ«n³ eqYÀ In§v N¸p-N-h-dp-Ifpw amen-\y-§fpw \o¡p¶ Idp-¯-hÀ¤-¡m-cmb sXmgn-em-fn-I-fpsS ka-c-¯n ]s¦-Sp-¡m-s\-¯n-b-t¸m-gm-bn-cp¶p hÀ® shdn-b-·m-cpsS B{I-W-aണമുണ്ടാ-bXv.

ssZh-im-kv{X-¯n _ncpZw t\Sn Ae-¼m-a-bnse ]Ån-bn ]ptcm-ln-X-\mbn tNÀ¶ At±-ls¯, Idp-¯-hÀ¤-¡mÀ t\cn-Sp¶ sImSnb hnth-N-\-§Ä ]nSn-¨p-e-¨p. kvIqfn \n¶pw, s]mXp hml-\-§-fn \n¶pw ]pd-¯m-¡-s¸« Ah-cpsS Zpcn-X-§-fn At±lw hym]r-X-\m-bn. Idp-¯-h-cpsS t]mcm« kwL-S-\-bmb NAAP-bpsS FIvkn-Iyq-«ohv Iu¬kn AwK-amb At±-l-¯nsâ Pohn-Xs¯ amän-a-dn-¨Xv tdmkm ]mÀIvknsâ _kvbm{X-bm-Wv. B[p-\nI Ata-cn-¡-bpsS Ncn{Xw Xs¶ amän-a-dn-¨ H¶m-bn-cp¶p B \ot{Km h\n-X-bpsS _kv bm{X-.

1955 Unkw-_À H¶mw Xn¿Xn sshIn«v മോണ്ടുtKm-adn ]«-W-¯nse IS-bn \n¶pw ]WnIgnªv ho«n-te¡v t]mIm³ _Ên Ib-dnb tdmk F¯-s¸-«Xv t]meokv tÌj-\nÂ. shÅ-¡mÀ¡v kosäm-gn-ªp-sIm-Sp¯v Aä-t¯bv¡v amdn Ccp-¶n«pw tdmksb t]meokpw hÀ®-sh-dn-bcpw ]oUn-¸n-¨p.

Cu kw`-hs¯ XpSÀ¶v Idp¯ hÀ¤-¡mÀ {]Xn-tj-[-k-acw Bcw-`n-¨p. amÀ«n³ eqYÀ In§v tam­vtKmadn _kv ka-c-¯nsâ t\XrXzw Gsä-Sp-¯p. t]meo-knsâ {Iqc-amb ASn-¨-aÀ¯-ens\ A{I-a-c-ln-X-amb kl-\-¯n-eqsS t\cn-«p-sIണ്ട്\S-¯nb kacw 382 Znhkw \o­ണ്ടു \n¶p. 1956 Unkw-_À 21 \v Ata-cn-¡³ kp{]ow-tIm-SXn Ncn-{X-{]-kn-²-amb hn[n-bn-eqsS _knse hÀ®-hn-th-N\w Ah-km-\n-¸n-¨p. A§s\ tdmk- ]mÀIvknsâ _kv bm{X Ata-cn-¡-bnse Idp-¯hÀ¤¡mÀ¡v alm-\mb Hcp t]mcm-fnsb k½m-\n-¨p.

35-þmw hb-Ên kam-[m-\-¯n-\pÅ t\m_ k½m\w e`n¨ alm-\mb B t]mcmfn \mep hÀj-¯n-\Iw cà-km-£nXzw hcn-¨p.

alm-cm-jv{S-bnse hmÀ[ PnÃ-bn 1914 Unkw: 26þ\m-bn-cp¶p Hcp [\mVy {_mÒW IpSpw-_-¯nse aq¯ ]p{X-\mbn apc-fo-[À tZhn-Zmkv BwsX ]nd-¶-Xv. 490 G¡À Irjn-`q-an-bpÅ Aѳ ISp¯ bmYm-Øn-Xn-I-\m-bn-cp-¶p. BUw-_-c-]qÀ®-am-bn-cp¶p Pohn-Xw. ]Xn-\mep hbÊp apXte tXm¡p-ambn th«bv¡p t]mIp-am-bn-cp-¶p, BwsX. ]ns¶ kvt]mÀ«vkv Imdn \mSp-Np-äÂ. Znh-Êhpw c­pw aq¶pw kn\n-a-IÄ hsc ImWpw. Ne-¨n{X ]kn-²o-I-c-W-§-fn \ncq-]Ww Fgp-Xp-¶Xpw ioe-am-¡n.

Kuc-h-kz-`m-h-apÅ B Ne-¨n{X hnaÀi-\-§Ä¡v tlmfn-hp-Un t]mepw hmb-\-¡m-cp-­m-bn. A§s\, At±lw t\mÀa jnb-d-dp-ambn _Ôw Øm]n-¨p. ]nev¡m-e¯v IpjvT-tcm-Kn-IÄ¡n-S-bn k¶² tkh\w XpS-§n-b-t¸mÄ BZy-ambn e`n¨ kw`m-h\ Ah-cp-tS-Xm-bn-cp-¶p.

bm{X-I-tfmSv hÃm¯ {]Xn-]-¯n-bp-­m-bn-cp-¶p, BwtX-bv¡v. A§s\ \mSp-Np-äp-¶-Xn-\n-S-bn Ipd¨pImew At±w cho-{µ-\mY SmtKm-dn-t\m-sSm¸w im´n-\n-tI-X-\-¯n Xma-kn-¨p.

saUn-kn\v ]Tn-¡m-\m-bn-cp¶p At±-l-¯n\v Xmev]cyw. ]t£ \nÀ_-Ô-¯n\p hg§n \nbaw ]Tn¨v hmÀ[-bn A`n-`m-j-I-\mbn F³tdmÄ sNbvXp. A¡m-e¯v kl-I-cW {]Øm-\-hp-ambn At±lw ASp-¯n-S-]-g-In. Ht«sd kl-I-cW kwL-§-fpsS kwLm-S-I-\mbn s]mXp-{]-hÀ¯\ cwK-s¯-¯n. CXns\ XpSÀ¶v hmÀ[ ap\n-kn-¸m-en-än-bpsS sshkv {]kn-Uâmbn At±lw sXc-sª-Sp-¡-s¸-«p.

_meyw apXevt¡ A[-Øn-X-tcmSv B`n-apJyw ]peÀ¯n-t¸m¶ BwtXbv¡v Ah-cpsS PohnX Zpcn-X-§Ä ASp-¯-dn-bm-\m-bn. ho«p-tPm-en-¡m-cpsS Ip«n-I-fp-ambn N§m¯w IqSn-b-Xn\pw Ah-tcm-sSm-¸-an-cp¶v `£Ww Ign-¨-Xn\pw in£n-¡-s¸-«n-ട്ടുണ്ട് BwsX.

BwsX-bpsS Zo\m-\p-I¼ hyà-am-¡p¶ Hcp kw`-h-മുണ്ടു-­v. Zo]m-h-en¡v ]S¡w hm§m³ A½ BwtXbv¡v Iptd \mW-b-¯p-«p-IÄ \ÂIn. XpÅn-¨mSn N´-bn-te¡v t]mIth Hcp Iod-¯pWn Xd-bn hncn¨v s]mÅp¶ shbn-en Hcp AÔ³ ]n¨- bm-Nn-¡p¶p: Cu I®ps]m«\v Hcp ss]k Xcq..... ap¶nse XpWn-bn sh¨ knKdäv Sn¶n Ipd¨p \mW-b-§Ä. B Zriyw BwsXsb ]nSn-¨p-e-¨p. ]S¡w hm§m³ sIm­p-t]mb ]Ww Hs¶m-¶mbn B Sn¶n-te-¡n-«p-sIm-Sp-¯p. ]n¨-¡m-c\v AXv hniz-kn-¡m-\m-bn-Ã. Cu ]n¨-¨-«n-bn-te¡v IÃp s]dp-¡n-bn-S-cptX! AbmÄ tIW-t]-£n-¨p. CXv IÃ-Ã, \mW-b-¯p-«p-I-fm-Wv, F®n-t\m-¡v, BwtX ]d-ªp. AbmÄ Iod-¯p-Wn-bn ]m{Xw Ia-gv¯n-bn«v \mW-b-§Ä F®m³ XpS-§n. AbmÄ¡v hniz-kn-¡m-\m-bn-Ã. Abm-Ä Ah ho­ണ്ടുംw ho­ണ്ടുംw F®n. BwtX-bpsS I®p-IÄ \nd-ªp.

Xsâ AÑsâ FtÌ-änse InW-dp-I-fn \n¶v shÅ-sa-Sp-¡m³ Zfn-Xsc A\p-h-Zn-¨n-cp-¶n-Ã. BwsX Hcp-\mÄ Cu InW-dp-IÄ AhÀ¡mbn Xpd¶p sImSp-¯p.

Xsâ \mbm«p bm{X-bv¡n-S-bn DÄh-\-¯n Xma-kn-¡p¶ ഗോണ്ടുIÄ F¶ KncnhÀ¤-hn-`m-K-¡m-cpsS PohnXcoXn-I-fp-ambn BwsX ]cn-N-b-s¸-«p. ]«n-Wn-bpw, tcmK-§fpw കൊണ്ട് s]mdp-Xn-ap-«p¶ Ah-cpsS \njvI-f-¦-X-bpw, kvt\lhpw {]Ir-Xn-tbm-Sn-W-§n-bpÅ Pohn-Xhpw At±-ls¯ Gsd BIÀjn-¨p. {ItaW BwsX-bv¡v, \K-c-§-fnse k¼-¶-cpsS PohnX coXn-I-fn hncàn tXm¶n. At±lw Ah-cn \n¶v am\-kn-I-ambn AI-em³ XpS-§n. ]mh-§-fpsS lrZ-b-¯nsâ k¼-¶X At±-ls¯ BIÀjn-¨p. k¼-¶-cpsS lrZb iq\y-Xsb At±lw shdp-¯p.

]mh-§-tfm-sSm¯v Pohn-¡p-hm³ `mcybpw Ip«n-I-fpമുണ്ടാIp-¶Xv hnLmXw krjvS-¡p-sa-¶m-bn-cp¶p At±-l-¯nsâ hnizm-kw. AXn-\m apSnbpw \Jhpw \o«n hfÀ¯n Hcp k\ym-kn-sb-t¸mse Ipd¨p Imew At±lw Pohn-¨p. Bbn-Sbv¡v Hcp {_mÒWIpSpw-_-¯n \S¶ hnhm-l-¯n h¨v I­p-ap-«nb km[\ F¶ s]¬Ip-«n-bpsS kz`m-h-aln-abn BIr-jvS-\mbn At±lw k\ymkw Dt]-£n-¨p.

IÃym-W-¯n\v aq¶mgvN ap³]v ho«n AXn-{I-an¨p Ib-dnb tamjvSm-¡-fp-ambn At±-l-¯n\v Gäp-ap-t«-­n-h-¶p. I¯n-sIm­v XpSsc XpS-sc-bpÅ Ipt¯äv BwtXbpsS ico-c-¯n 16 apdn-hp-I-fp-­m-bn. AXoh Kpcp-X-cm-h-Ø-bn Bip-]-{Xn-bn-se-¯nb At±lw GXm\pw aWn-¡q-dn\p ta Pohn-¡n-sÃ-¶m-bn-cp¶p tUmIvSÀamÀ hn[n-sb-gp-Xn-b-Xv. ]t£, Akm-am-\y-amb a\-¡-cp¯v At±-ls¯ Pohn-X-¯n-te¡v XncnsI sIm­p-h-¶p. hnhm-l-Zn\w At±lw Xsâ kz¯p-¡Ä Dt]-£n-¡p-hm-\pw, A`n-`m-j-I-hr-¯n-bn \n¶v ]n³hm-§p-hm-\p-apÅ Xocp-am\w {]Jym-]n-¨p.

പാh-§Ä¡mbn BwtXbpw `mcybpw htcmcbv¡-Sp¯v Hcp sXmgn B{iaw Øm]n-¨p. Øm\-t`-Z-an-ÃmsX A[zm-\n¨p Pohn-¡p¶ BÀ¡pw I½yq¬ amXr-I-bn-epÅ Cu B{i-a-¯n tNcm-sa-¶m-bn-cp¶p {]Jym-]-\w. IpS- \-¶m-¡p¶ HcmÄ, sNcp-¸p-­m-¡p¶ asämcmÄ, Iptd Zfn-XÀ, ]mh-s¸« Hcp {_mÒW³ F¶n-§s\ hnhn[ taJ-e-I-fn-epÅh-cm-bn-cp¶p At´-hm-kn-IÄ. Hcp cmjv{So-b-¡m-c³ ]m«-¯n\p \ÂInb Ggv G¡À ]mgv`q-an-bn AhÀ Irjn sNbvXp. H¶n¨v Htc ASp-¡-f-bn Blm-c-ap-­m-¡n-¡-gn-¨p. H¶n-¨p-d-§n. BbnS-bv¡m-bn-cp¶p BwsX-þ-km-[\ Z¼-Xn-am-cpsS BZy Ip«n ]nd-¶-Xv. kaq-l-¯nse \njvIm-kn-I-tcm-sSm¸w Pohn¨ Ah-cpsS Ipªns\ ImWm³ Bcpw B{i-a-¯n-se-¯n-bn-Ã.

htcm-c-bnse tXm«n-I-fpsS bqWn-bsâ sNbÀam-\mbn At±lw sXc-sª-Sp-¡-s¸-«p. A¡m-e-¯m-bn-cp¶p sa¨-s¸« thX-\-¯n\pw PohnX kml-N-cy-§Ä¡p-ambn AhÀ kacw sNbvX-Xv. ka-c-NÀ¨-bv¡n-S-bn AhÀ BwtX-tbmSv tNmZn¨p: R§Ä Znh-khpw sN¿p¶ Cu hr¯n-sI« tPmen kmdn\v sN¿m³ ]äptam? ag-¡m-e¯v aew Np½nbm-e-dnbpw R§Ä sN¿p¶ ]Wn-bpsS ImTn-\yw.

BwtX B shÃp-hnfn Gsä-Sp¯p: Hcp Znh-k-aÃ, H³]Xp amkw At±lw AhnsS tXm«n-¸Wn sNbvXp.

Hcp ag-¡m-e¯v ho«n-te¡v aS-§th Nm¡p-sI-«p-t]mse Ft´m hgn-bn InS-¡p-¶Xv At±-l-¯nsâ {i²-bn s]«p. sXm«-Sp-s¯¯n t\m¡n-b-t¸mÄ AXv Hcm-fpsS amwk-]n-WvU-am-sW¶v a\-Ên-em-bn. acn-¡m-dmb Hcp IpjvT-tcm-Kn-bm-bn-cp¶p, AXv. aq¡nsâ Øm\¯v രണ്ടു Zzmc-§Ä. ssIbnepw Imenepw hnc-ep-I-fpണ്ട്-­m-bn-cp-¶n-Ã. sXcphp \mbv¡Ä Npäpw IqSn-bn-«p-­v. `b¶v AhnsS \n¶v HmSn-t¸mbn, BwsX.

Ipsd Ignªv At±-ls¯ Ipä-t_m[w ]nSn-Iq-Sn. Xms\mcp `ocp-hm-Wv. Dt]-£n-¡-s¸« tcmKn-bmb, GI-\m-sbmcp a\p-jy³ acn-¡m³ InS-¡p-t¼mÄ Xm³ HmSn-t¸m-cpI! BwsX sshIm-sX, Blm-c-hp-ambn B IpjvT-tcm-Kn-bpsS ASp-t¯¡v aS-§n. tdmU-cn-In apfIÄ sI«n Hcp sjUp-­m-¡n. AbmÄ¡v Blmcw sImSp-¯p. AbmÄ acn¡pw hsc ip{iq-jn¨v H¸w Ign-ªp. XpÄkndmw F¶m-bn-cp¶p Abm-fpsS t]cv.

ASp¯ Bdp amk-¡mew B kw`hw BwtX-bpsS a\-Êns\ aYn-¨p-sIm-­n-cp-¶p. tijn-¡p¶ Pohn-Xw Btcm-cp-an-ÃmsX IpjvT-tcm-Kn-IÄ¡mbn kaÀ¸n-¡m³ Ah³ Xocp-am-\n-¨p.

IpjvT-tcm-K-s¯-¡p-dn¨v e`y-amb FÃm ]pkvX-I-§fpw At±lw hmbn-¨p. htcm-c-bnse se{]kn ¢n\n-¡n Ipd-¨p-Imew tPmen sNbvXp. tUmIvSÀ¡v IpjvT-tcm-Kn-Isf NnIn-Õn-¡p-¶-Xn Xmev]-cyta D­m-bn-cp-¶nÃ. sshImsX BwsX kz´-ambn ¢n\nIv Xpd-¶p. Bbn-c-¡-W-¡n\v tcmKn-IÄ Ahn-sS-sb-¯n. saUn-¡Â _ncp-Z-an-Ãm¯ BwsX-bpsS NnInÕ kÀ¡m-cn\v CjvS-s¸-«n-Ã. Cu t]mcmbva \nI-¯m-\mbn At±lw k¯m-]q-cnse Hcp se{]kn km\-täm-dn-b-¯n BgvN-bn c­p Znhkw F¯n ]T\w \S-¯n. AXv \S-¯n-bn-cp-¶Xv KmÔn-b-\mb at\m-lÀ Znhmw ap³ssIsb-Sp¯v BwsXsb I¡¯ kvIqÄ Hm^v t{Sm¸n-¡Â saUn-kn-\n _ncp-Z-]-T-\-¯n\v Ab-¨p. s\{lp-hnsâ CS-s]-S-ens\ XpSÀ¶m-bn-cp¶p AhnsS {]th-i\w e`n-¨-Xv.

IpjvT-tcm-K-¯\v acp¶v Iണ്ടെ­-¯m³ ]co-£-W-ar-K-§-fn AWp-¡sf hfÀ¯n-sb-Sp-¡m³ km[n-¡p-¶nsöpw, a\p-jy-\n-em-sW-¦n AXn\p ]äp-sa¶pw Hcp A[ym-]-I³ ]d-ªp. CXv BwsXsb kv]Àin¨p. ഒc­p Znhkw \oണ്ടുp\n¶ Btem-N-\-IÄs¡m-Sp-hn Xsâ ico-c-¯n acp¶v ]co-£n-¡p-hm³ BwsX apt¶m«p h¶p. IpjvT-tcm-K-¯n-\pÅ acp¶v Ip¯n-h¨v kzbw ]co-£W hkvXp-hmbn At±lw. B tImgvkv H¶m-a-Xmbn ]mkmbn htcm-c-bn aS-§n- h¶ _m_ BwsX AXn\p Npäp-apÅ 60 {Kma-§-fn IqSn se¹kn ¢n\n-¡p-IÄ Bcw-`n-¨p.

A§-s\, temIw കണ്ട IÀ½-tbm-Kn-bpsS \nc-bn-te¡v asäm-cmÄ IqSn h¶p þ _m_ BwsX.


ഭോഗികൾ പൊതുരംഗം കൈയടക്കുന്ന ഈ ആസുരകാലത്ത് മഹാത്മാഗാന്ധിയേയും മാർട്ടിൻ ലൂഥർ കിങ്ങിനേയും എന്തിനാണു നാം ഓർക്കുന്നത്?എന്തിനാണു ബാബാ ആംതെയുടെ ത്യാഗപൂർന്നമായ ജീവിതത്തെ അനുസ്മരിക്കുന്നത്?

ഈ ഇരുട്ടിനപ്പുറത്തും ഒരിറ്റു വെളിച്ചമുണ്ടെന്ന് ഈ ജീവിതകഥകൾ നമ്മെ സമാശ്വസിപ്പിക്കുന്നു.

2 comments:

മുരളി മേനോന്‍ (Murali K Menon) said...

വളരെ അര്‍ത്ഥവത്തായ ഒരു ലേഖനം. ഞാന്‍ മുംബൈലുണ്ടായിരുന്ന കാലത്ത് ബാബ ആംതെയെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു. ഗാന്ധിജിക്കുശേഷം മറ്റൊരാള്‍ എന്ന് പറയാന്‍ തക്കവിധം ഒരാള്‍ എന്ന് ബാബ ആംതെയെ അല്ലാതെ മറ്റാരെയാണ് വിശേഷിപ്പിക്കാനാവുക. ഇന്ന് ധാരാളിത്തത്തിനിടയില്‍ എറിഞ്ഞുകൊടുക്കുന്ന എല്ലിന്‍ കഷ്ണങ്ങളെയും പബ്ലിസിറ്റിയിലൂടെ മുതലെടുക്കുന്ന അഭിനവ കര്‍ണ്ണന്മാരെയാണ് നാം കാണുന്നത്..
ഈ ലേഖനം ഒരു നിമിഷം നേരത്തേയ്ക്കെങ്കിലും നമ്മുടെ മനസ്സിനെ മറ്റൊരു തലത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാന്‍ ഉപകരിക്കും എന്നതില്‍ തര്‍ക്കമില്ല... നന്ദി പ്രദീപ്.

ഡി പ്രദീപ്‌ കുമാര്‍ d.pradeep kumar said...

ആസുരമായ ഈകാലത്ത് ത്യാഗികൾക്ക് പകരം ഭോഗികൾ അരങ്ങു വാഴുന്നു.ബാബ ആംതെയെപ്പോലുള്ളവരെ ആർക്കു വേണം?ബാബാ രാംദേവുമാരുടെ കാലമാണിത്.

Followers

Google+ Followers

MY BOOKS -1

MY BOOKS -1
(അ)വര്‍ണ്ണാശ്രമത്തിലെ വെണ്ണപ്പാളികള്‍(ലേഖന സമാഹാരം),ഉണ്മ പബ്ലിക്കേഷന്‍സ്,നൂറനാട് പിന്‍ 690504.വില 55 രൂപ പുസ്തകങ്ങളുടെ കവര്‍-ബി.എസ്.പ്രദീപ് കുമാര്‍

MY BOOKS-2

MY BOOKS-2
സൂക്ഷ്മദര്‍ശി‍നി(ലേഖന സമാഹാരം),ഉണ്മ,നൂറനാട്.വില 55 രൂപ

Follow by Email

GREENRADIO-1

GREENRADIO-1
CLICK FOR MORE PODCASTS

GREENRADIO-2 -ഒ.എൻ.വിയുടെ “സോജ”ആർ.വിമലസേനൻ നായർ ആലപിക്കുന്നു

NEW PODCASTS IN GREENRADIO-2

GREENRADIO-3 ചക്ക മാഹാത്മ്യം കേൾക്കൂ Written by d pradeep kumar

മധുരിക്കും ഓര്‍മ്മകളേ... നാടക ഗാനം

Labels

(അ)വർണ്ണാശ്രമത്തിലെ വെണ്ണപ്പാളികൾ (1) 100th POST;FIVE QUESTIONS IN CONNECTION WITH INTERNATIONAL WOMEN'S DAY (1) 4.5 ശതമാനം ഉപസംവരണം/മുസ്ലീം ആധിപത്യം/സാമൂഹികം/ ലേഖനം/ അക്ഷയ/മുഗള്‍ / (1) A SATITRE (1) Aalkkoottam inland magazine (1) ABHAYA MURDER CASE AND MEDIA (2) AII India Radio (1) AMBEDKAR GREEN ARMY (1) ANNA HAZARE (1) ASSEMBLIES (1) AUTO DRIVERS IN KOZHIKODE (1) BABA AMTE (1) BAN ON TEACHERS WEARING SAREE IN KERALA (1) BANGALURU (1) CAPSULES (1) CASTE IN POLITICS (1) CHENGARA LAND STRUGGLE TO NEW HEIGHTS (1) Church in Kerala (2) COMMUNITY CYCLING IN PARIS (1) CORRUPTION IN HIGHER EDUCATION SECTOR (1) CULTURAL OUTRAGE IN THE NAME OF KHADI IN KERALA (1) CULTURAL POLICE IN KERALA (1) CYBER ACT (1) cyber crime case against blogger (2) CYBER TERRORISM (1) CYCLING IN LAKSHADWEEP (1) D.Parameswaran Potti (1) DEEMED UNIVERSITIES (1) DR VERGHESE KURIEN (1) DUDABHAI (1) FILMREVIEW (1) first F.M station in Kerala (1) G M FOODS (1) GLOBAL WARMING AND KERALA (1) GOA (1) GREEN RADIO PODCASTS (1) GREEN RADIO-PODCAST (1) GREEN RADIO-എങ്ങനെ കേള്‍ക്കാം (1) greenradio podcasts (1) HEALTH TOURISM IN INDIA (1) HINDUSTANI MUSIC IN KERALA (1) HUMOUR (1) I T PROFESSIONALS (1) I too had a dream (1) IFFI 2011 (1) INDIA BEYOND COPENHAGEN (1) Indian Performing Rights (1) Indian tie (1) IT'S MAN-MADE (1) JASMINE REVOLUTION (1) JASMINE REVOLUTION IN INDIA (1) JUDICIARY (1) JUSTICE CYRIAC JOSEPH (1) KASARGODE DWARF (1) KERALA MUSLIMS AND DEMOCRACY (1) KERALA.KARNATAKA (1) KOCHI METRO (1) Kochi F M (1) LIFE STYLE OF KERALA BENGAL LEADERS:A STORY IN CONTRAST (1) Little Magazines in Kerala (1) local radio station (1) LOK PAL BILL (1) LOKAYUKTHA (1) MAHATMA GANDHI (2) MAKARAJYOTI FARCE (1) MANGALA DEVI TEMPLE (1) MARTIN LUTHER KING JNR (1) Mavelikara (1) MEDIA IN KERALA (1) MY BOOKS (2) national heritage animal (1) Nationalisation of segregated graveyards (1) NEGATIVE VOTING RIGHT (1) NEIGHBOURHOOD SCHOOLS (1) NIGHT LIFE (1) OCCUPY WALL STREET (2) Onam (2) ONAM AND TV SHOWS IN KERALA (1) PAIDNEWS (1) parallel publications in Malayalam (1) Poverty in America (1) QUALITY OF KWA TAP WATER (1) QUEEN'S ENGLISH IN KERALA (1) RACIAL DISCRIMINATION AGAINST WOMEN AND DALITS BY KERALA PRESS (1) Real estate on Moon (1) REFERENDUM ON MAJOR DECISIONS (1) RELIGION OF ELEPHANTS IN KERALA? (1) ROYALTY TO MUSIC PERFORMANCES (1) SATIRE (4) SEX (1) SOCIAL ILLITERACY IN KERALA (1) STATUES (1) SUBHA MUHOORTHA FOR CAESAREAN SURGERY (1) SUBHASH PALEKAR (1) SUFI PARANJA KATHA (1) SUPERSTITION AT SABARIMALA (1) SUTHARYAKERALAM: A HIGHTECH FARCE (1) SWINE FLUE AND MEDIA (1) THE CHURCH ON CHILD- MAKING SPREE (1) THE FOOD SECURITY ARMY IN KERALA (1) THE MAKING OF GOONDAS IN KERALA. (1) THE PLIGHT OF THE AGED IN KERALA (1) THE RIGHT TO FREE AND COMPULSORY EDUCATION BILL (1) THE SILENT MINORITY:BACKBONE OF INDIAN DEMOCRACY (1) THEKKADI (1) Thoppippala (1) URBANISATION (1) V.Dakshinamoorthy (1) VECHUR COWS (1) VELIB.FREEDOM BIKE (1) VOTERS IN THE CYBER WORLD/സാക്ഷരത/നവമാദ്ധ്യമങ്ങൾ (1) WHY DO PEOPLE DIE OF COLDWAVES IN NORTH INDIA? (1) woman paedophile (1) WOMEN RESERVATION IN PARLIAMENT (1) അക്ബറാന (1) അക്ഷയതൃതീയ (1) അക്ഷയതൃതീയ AKSHAYATHRUTHIYA (1) അഗസ്റ്റിൻ ജോസഫ് (1) അങ്കിൾ ജഡ്ജ് സിൻഡ്രോം” (1) അതിവേഗപാത (1) അതിശൈത്യമരണങ്ങൾ (1) അനുഭവം (1) അംബേദ്കർ (2) അംബേദ്കർ ഗ്രീൻ ആർമി (1) അമുൽ (1) അമേരിക്കയിലെ ദരിദ്രർ (1) അയ്യങ്കാളി (1) അഷ്ടമംഗലദേവപ്രശ്നം (1) ആട്-തേക്ക്-മാഞ്ചിയം (1) ആർ.വിമലസേനൻ നായർ (1) ആര്‍ഭാടങ്ങള്‍ (1) ആൽബർട്ടോ ഗ്രനാഡോ (1) ആള്‍ക്കൂട്ടം (2) ആൾക്കൂട്ടം ഇൻലന്റ്‌ മാസിക (1) ഇന്ത്യ (1) ഉഴവൂര്‍ (1) എം.എ.എസ് (1) എ.എൻ.സി (1) എം.എഫ് ഹുസൈൻ (1) എംബെഡഡ് ജേർണ്ണലിസം/ അയ്യങ്കാളി (1) എസ്.എൻ.ഡി.പി (1) ഏംഗത്സ് (1) ഏട്ടിലെ പശു (1) ഏഷ്യാഡ് (1) ഐ.എസ്.അര്‍.ഓ (1) ഒക്യുപൈ വാൾ സ്ട്രീറ്റ് (1) ഒക്സിജന്‍ പാര്‍ലർ (1) ഒറ്റപ്പാലം (1) ഒറ്റയാൾ (1) ഓ.എൻ.വി (1) ഓഡിയോ (1) ഓണം (1) ഓർമ്മകൾ (1) ഓർമ്മയാണച്ഛൻ (1) കഞ്ഞി (1) കണ്ടതും കേട്ടതും (1) കൻഷിറാം (1) കവരത്തി (1) കവിതാലാപനം (2) കള്ളപ്പണം (1) കാർഷിക യന്ത്രവത്കരണം (1) കാർഷിക വിപ്ലവം (1) കാർഷികം/ ലേഖനം/ബ്ലാക്ക്ബെറി/മിൽക്കി ഫ്രൂട്ട്/അവക്കാഡോ/ദുരിയാൻ/റമ്പൂട്ടാൻ (1) കാല്‍കഴുകിച്ചൂട്ടൽ (1) കാൽകഴുകിച്ചൂട്ടൽ (1) കാസർകോഡ് ഡ്വാർഫ് (1) കാളന്‍ (1) കാളയിറച്ചി (1) കീഴാചാരം (1) കുഞ്ഞപ്പ പട്ടാന്നൂർ (1) കുറിപ്പ്‌ (1) കൂറുമാറ്റം (1) കൃഷ്ണയ്യർ (1) കെ.ആർ.ടോണി (1) കെ.ആര്‍.നാരായണന്‍ (1) കെ.ഗിരിജ വർമ്മ (1) കെ.ഗിരിജാവർമ (1) കെ.വി.ഷൈൻ (1) കോണകം (1) ക്ലാസിക്ക് മെട്രോ (1) ക്ഷേത്രപ്രവേശനം (1) ഖവാലി (1) ഗജ ദിനം (1) ഗിരിപ്രഭാഷണം (1) ഗീർ പശു (1) ഗുണ്ടായിസം (1) ഗുണ്ടാരാജ് (1) ഗുരുവായൂർ (1) ഗോൾചെറെ (1) ഗ്രാമസഭ (1) ഗ്രീൻ കേരള എക്സ്പ്രസ് (1) ഗ്രീൻ റേഡിയോ പോഡ്കാസ്റ്റ് (2) ചണ്ഡിഗർ (1) ചന്ദ്രൻ (1) ചരിത്രം (1) ചലച്ചിത്രനിരൂപണം (1) ചലച്ചിത്രവിചാരം-ഒരെ കടല്‍ (1) ചിഡ് വാര (1) ചിത്രകാരൻ (2) ചൂടുവെള്ളത്തിൽ വീണ (1) ചെ ഗുവേര (1) ചെങ്ങറ (2) ചൊവ്വാ (1) ജഗ്ജ്ജീവന്‍ റാം (1) ജനകീയകോടതി (1) ജനാധിപത്യംANTI-DEFECTION LAW AND INDIAN DEMOCRACY (1) ജാവേദ് അക്തർ (1) ജീവത്സാഹിത്യംശശി തരൂർ (1) ജുഡീഷ്യറിയിലെ അഴിമതി/ കെ.ജി.ബാലകൃഷ്ണൻ (1) ജ്ഞാനഗുരു (1) ടോപ്പ്ലസ് (1) ടോൾ (1) ഡൽഹി (1) ഡോ ജോൺ മത്തായി (1) ഡ്രസ് കോഡ് (1) തഥാഗതൻ (1) താതാ നിന്‍ കല്പനയാല്‍ (1) താഹ്രീർ സ്കൊയർ (1) തൃപ്പൂത്താറാട്ട് (1) തെമ്മാടിക്കുഴി (1) തോർത്ത്‌ (1) ത്യാഗികൾ (1) ത്രിവര്‍ണ്ണപതാക (1) ദ കിഡ് വിത്ത് എ ബൈക്ക് (1) ദളിത് (1) ദാരിദ്ര്യരേഖ (1) ദൃഷ്ടിപഥം (17) ദേശീയ ഉത്സവം (1) ദേശീയ പതാക-TRIBUTE TO KAMALA DAS;RECITATION OF HER POEM IN MALAYALAM (1) ധവളവിപ്ലവം (1) നക്ഷത്രഫലം (1) നര്‍മ്മം (1) നർമ്മം (2) നർമ്മദ (1) നല്ലതങ്ക (1) നവമാദ്ധ്യമങ്ങൾ (1) നവവത്സരാശംസകള്‍‍ (1) നസീറാന (1) നാഗസന്യാസിമാർ (1) നാരായണ പണിക്കർ (1) നെൽസൺ മണ്ടേല (1) നേർച്ചസദ്യ (1) പരിഹാരക്രിയ (1) പി.ഉദയഭാനു (3) പി.ഭാസ്‌കരന്‍ (1) പി.സായ് നാഥ് (1) പിണറായി (1) പുസ്തകനിരൂപണം (1) പൂന്താനം (1) പൈതൃകമൃഗം (1) പൊതുസീറ്റുകൾ (1) പൊന്നമ്പലമേട് (1) പൊർഫീരിയോ (1) പോഡ്കാസ്റ്റ് (1) പൌലോസ് മാർ പൌലോസ് (1) പ്രതിമകൾ (1) പ്രാക്കുളം ഭാസി (1) പ്രിയനന്ദനൻ (1) പ്രേം നസീർ (1) പ്ലാവില (1) ഫലിതം (5) ഫലിതം A FRIENDSHIP DAY DISASTER (1) ഫസ്റ്റ്ഗ്രേഡർ (1) ഫാറൂഖ്‌ കോളേജ്‌ (1) ഫിദൽ (1) ഫെമിനിസ്റ്റ് (1) ഫ്രന്‍ഡ്ഷിപ് ഡേ (1) ബഷീർ (1) ബാബ ആംതെ/ (1) ബാബുരാജ് (1) ബി.ഓ.ടി (1) ബുർക്ക (1) ബൊളീവിയ (1) ഭക്ഷ്യ അരക്ഷിതാവസ്ഥ (1) ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ സേന (1) ഭാവി രാഷ്ട്രീയ അജണ്ട (1) ഭൂമിക്കൊരു ചരമഗീതം (1) മകരജ്യോതി (1) മംഗളാദേവി ക്ഷേത്രം 2001- (1) മതം (1) മദ്യപാനം (1) മമത (1) മമ്മൂട്ടി (1) മഹാസ്ഥാപനം (1) മറൂഗ (1) മാഡം കാമ (1) മാതൃഭൂമി ആഴ്ച്ചപ്പതിപ്പ് (1) മാദ്ധ്യമസദാചാരം (1) മാധവന്‍ നായര്‍ (1) മാധ്യമം (1) മാപ്പിളപ്പാട്ട് (1) മായാവതി (1) മാര്‍ക്സ് (1) മുല്ലപ്പൂ വിപ്ലവം (1) മുസ്ലീം സാക്ഷരത (1) മുസ്ലീം സ്ത്രീ സാക്ഷരതാനിരക്ക് (1) മേധാ പട്ട്കർ (1) മേഴ്സി മാത്യു (1) മൈഥിലി (1) മൊബൈൽ ഫോൺ (1) മോഹൻലാൽ (1) യൂത്ത് ഒളിമ്പിക്സ് (1) യേശുദാസ് (1) രാമനുണ്ണി (1) രാഷ്ട്രപതി (1) രാഷ്ട്രീയം (6) രാഷ്ട്രീയസദാചാരം (1) ലെനിൻ (1) ലേഖനം (12) ലേഖനം/ ഡോ വർഗ്ഗീസ് കുര്യൻ (1) ലേഖനം/രാഷ്ട്രീയക്രിമിനൽവത്കരണം/CRIMINALISATION OF POLITICS/A RAJA /KANIMOZHI/TIHAR (1) ലോക അണക്കെട്ട് കമ്മീഷൻ (1) ലോക് അദാലത്ത് (1) വടയക്ഷി (1) വന്ദേ മാതരം (1) വാർഡ് സഭ/GRAMASABHAS IN KERALA ON THE DECLINE (1) വാലന്റൈന്‍സ് ഡേ (1) വാസ്തു (1) വാസ്തുദോഷനിവാരണക്രിയ (1) വാഹനപരിശോധന (1) വി.പി.സിങ്ങ് (1) വിജയ് യേശുദാസ് (1) വിദ്യാരംഭം (1) വിന്നി (1) വിരുദ്ധോക്തി (1) വിശുദ്ധഗ്രന്ഥങ്ങൾ (1) വിശ്വപൌരന്‍ (1) വെച്ചൂർ പശു (1) വ്യാജമൂല്യബോധംപൊതുജനസേവക പ്രക്ഷേപകർ (1) ശതാഭിഷേകം (1) ശനിദോഷ നിവാരണണപൂജ (1) ശബരിമല (2) ശരീര ഭാഷ (1) ശർബാനി (1) ശവി (1) ശാർക്കര (1) ശില (1) ശുദ്ധികലശം (1) ശുഭമുഹൂർത്തപ്രസവം. (1) ശ്രീനാരായണ ഗുരു (1) ഷൈൻ (1) സംഗീതം (1) സദാചാര പൊലീസ് (1) സദാചാരാപഭ്രംശം (1) സഫലമീയാത്ര (1) സമൂഹികബോധം (1) സാമൂഹികം (3) സാമൂഹികം. (1) സാമൂഹികം.CYBER ACT IN KERALA (1) സാമൂഹികം.പന്നിപ്പനി (1) സാമൂഹികം/ ലേഖനം/ (3) സാമൂഹികം/ ലേഖനം/ അയ്യങ്കാളി നഗരതൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി (1) സാമൂഹികം/ ലേഖനം/ തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിധി (1) സാമൂഹികം/ ലേഖനം/ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണസ്ഥാപനങ്ങൾ.കില (1) സാമൂഹികം/ ലേഖനം/ മദ്യപാനം/വാഹനാപകടം (1) സാമൂഹികം/ ലേഖനം/ വിവരാവകാശ നിയമം/RTI ACT:DRAFT OF NEW RULES (1) സാമൂഹികം/ ലേഖനം/ B B C (1) സാമൂഹികം/ ലേഖനം/ BENGALI MIGRANT WORKERS IN KERALA (1) സാമൂഹികം/ ലേഖനം/ COMMONWEALTH GAMES (1) സാമൂഹികം/ ലേഖനം/ FOREIGN EDUCATIONAL INSTITUTIONS BILL (1) സാമൂഹികം/ ലേഖനം/ HINDU-MUSLIM AMITY;A TRUE STORY (1) സാമൂഹികം/ ലേഖനം/ ORISSA/NAVEEN PATNAIK (1) സാമൂഹികം/ ലേഖനം/ RELIGIOUS EXTREMISTS IN KERALA (1) സാമൂഹികം/ ലേഖനം/ THE COURT AND THE PEOPLES COURT (1) സാമൂഹികം/ ലേഖനം/ THE IMPACTS OF N S S'S DECISION TO FREE THEIR EDUCATIONAL INSTITUTIONS FROM RELIGIOUS ACTIVITIES (1) സാമൂഹികം/ ലേഖനം/ VOTERS' RIGHT TO MOVE NON-CONFIDENCE (1) സാമൂഹികം/ ലേഖനം/ WHY WOMEN AND DALITS NOT BEING FIELDED FROM GENERAL SEATS IN KERALA? (1) സാമൂഹികം/ ലേഖനം/ WOMEN TO UPSET THE APLECARTS OF MANY IN KERALA (1) സാമൂഹികം/ ലേഖനം/ അമേരിക്കയുടെ വായ്പാക്ഷമത/DOWNGRADE / S AND P/ KRUGMAN/OBAMA (1) സാമൂഹികം/ ലേഖനം/ ആന (1) സാമൂഹികം/ ലേഖനം/ ആയുർദൈർഘ്യം/ മാനവ വികസന സൂചിക/ലോക ആരോഗ്യദിനം (1) സാമൂഹികം/ ലേഖനം/ കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസാവകാശ നിയമം/RTE ACT/ന്യൂനപക്ഷസ്കൂളുകൾ (1) സാമൂഹികം/ ലേഖനം/ ഗ്രാമസഭ (1) സാമൂഹികം/ ലേഖനം/ നീതിന്യായാവകാശ നിയമം (1) സാമൂഹികം/ ലേഖനം/ പാലിയേക്കര/ടോൾ/BOT/അരാഷ്ട്രീയവത്കരണം/ചേറ്റുവ (1) സാമൂഹികം/ ലേഖനം/ പ്രവാസിത്തൊഴിലാളികൾ/ബംഗാൾ/ഒറീസ/തൊഴിൽ അല്ലെങ്കിൽ ജെയിൽ (1) സാമൂഹികം/ ലേഖനം/ ബാറ്റിസ്റ്റ (1) സാമൂഹികം/ ലേഖനം/ മാദ്ധ്യമസദാചാരം (1) സാമൂഹികം/ ലേഖനം/ മാദ്ധ്യമസാന്ദ്രത/media density/മത ന്യൂനപക്ഷ സ്കോളർഷിപ്പുകൾ (1) സാമൂഹികം/ ലേഖനം/ ലോക പൈതൃകദിനം/ബാമിയന്‍ താഴ്വര/പുരാതനം/അജന്ത/എല്ലോറ (1) സാമൂഹികം/ ലേഖനം/ ശ്രീപത്മനാഭസ്വാമി /മാർത്താണ്ഡ വർമ്മ/കാൽ കഴുകിച്ചൂട്ട് (1) സാമൂഹികം/ ലേഖനം/CUBA/POPE/FIDEL CASTRO/RAUL CASTRO (1) സാമൂഹികം/ ലേഖനം/FUKUOKA (1) സാമൂഹികം/ ലേഖനം/THE CASTE (1) സാമൂഹികം/ ലേഖനം/THE FAITHFUL AND THE DRUNKARDS (1) സാമൂഹികം/ ലേഖനം/THE FALL OF JUDICIARY IN INDIA/ILLITERACY IN JAILS (1) സാമൂഹികം/ ലേഖനം/അണ്ണാ ഹസാര/പാർലമെന്റിന്റെ പരമാധികാരം/SUPREMACY OF THE PARLIAMENT/ANNA HAZARE (1) സാമൂഹികം/ ലേഖനം/അൽ ബറാക്ക്/ഇസ്ലാമിക ബാങ്ക്/ISLAMIC BANKING IN KERALA (1) സാമൂഹികം/ ലേഖനം/ഉമ്മൻ ചാണ്ടി/ജനസമ്പർക്ക പരിപാടി/സുതാര്യകേരളം/SUTHARYAKERALAM (1) സാമൂഹികം/ ലേഖനം/കെ.ആർ.നാരായണൻ/K.R NARAYANAN/ കെ.കുഞ്ഞമ്പു/കെ.പി.എസ് മേനോൻ (1) സാമൂഹികം/ ലേഖനം/കേരള തെരഞ്ഞെടുപ്പ് 2011/ഉമ്മഞ്ചാണ്ടി മന്ത്രിസഭ/ഇ ഗവേണ്ണൻസ് (1) സാമൂഹികം/ ലേഖനം/ക്യൂബ/കാസ്ട്രോ/മാർപ്പാപ്പ/റൌൾ/ബാറ്റിസ്റ്റ/ചെഗുവരെ (1) സാമൂഹികം/ ലേഖനം/ദയാബായി/DAYABAI (1) സാമൂഹികം/ ലേഖനം/നിയമസഭാതെരഞ്ഞെടുപ്പ് /ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ /ജനാധിപത്യധ്വംസനം (1) സാമൂഹികം/ ലേഖനം/ഫിദൽ കാസ്ത്രോ/ക്യൂബ/റൌൾ കാസ്ത്രോ/ ജോസ് മാർട്ടി/ഗ്വാണ്ടനാമോ (1) സാമൂഹികം/ ലേഖനം/ബെയിൽ ഔട്ടു/ (1) സാമൂഹികം/ ലേഖനം/മുഖപ്രസംഗങ്ങൾ/ ഏജന്റുമാരുടെ സമരം/ഒപ്പീനിയൻ ലീഡേഴ്സ് (1) സാമൂഹികം/ ലേഖനം/മുല്ലപ്പൂവിപ്ലവം/സൌദി /MALE GUARDIANSHIP SYSTEM IN SAUDI ARABIA/VIRGINITY TEST ON EGYPTIAN PROTESTERS (1) സാമൂഹികം/ ലേഖനം/മൊബൈൽഫോൺ സാന്ദ്രത (1) സാമൂഹികം/ ലേഖനം/രാജ്യ സഭ/ലെജിസ്ലേറ്റീവ് കൌൺസിലുകൾ/WHO REQUIRES UPPER HOUSES? (1) സാമൂഹികം/ ലേഖനം/രാഷ്ട്രീയസദാചരം/POLITICAL MORALITY (1) സാമൂഹികം/ ലേഖനം/ലോക്പാൽ/ഇന്ദുലേഖ/ ട്രാൻസ്പേരൻസി ഇറ്റർനാഷണൽ (1) സാമൂഹികം/ ലേഖനം/വികസനം/ടോൾ/വൈപ്പിൻ/വികസനമാതൃകകൾ /ചിക്കുൻ ഗുനിയ (1) സാമൂഹികം/ ലേഖനം/വിശ്വാസവ്യാപാരം/ആദ്ധ്യാത്മിക ദാരിദ്ര്യം/ ജാതിപ്പേരുകൾ (1) സാമൂഹികം/ ലേഖനം/ശ്രീപത്മനാഭ സ്വാമി ക്ഷേത്രം/മതിലകം/കരുവാലയം/തൃപ്പടിദാനം/ (1) സാമൂഹികം/ ലേഖനം/ഷബാന ആസ്മി (1) സാമൂഹികം/ ലേഖനം/സംവരണമണ്ഡലം (1) സാമൂഹികം/ ലേഖനം/സുകുമാർ അഴീക്കോട്/OPINION LEADER OF KERALA (1) സാമൂഹികം/ ലേഖനം/സ്വകാര്യ പ്രാക്റ്റ്iസ്/ഫൂഡ് സപ്ലിമെന്റുകൾ/കേരള മാതൃക (1) സാമൂഹികം/ ലേഖനം/റേഡിയോആഡംബരങ്ങള്‍ (1) സാമൂഹികം/അയ്യങ്കാളി (1) സാമൂഹികം/ക്രിമിനൽ/ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റീവ് ജേർണ്ണലിസം/ക്വൊട്ടേഷൻ സംഘം (1) സാമൂഹികം/മാർട്ടിൻ ലൂഥർ കിങ്ങ് (1) സാമൂഹികം/മുല്ലപ്പൂ വിപ്ലവം (1) സാമൂഹികം/മൂന്നാര്‍/ലേഖനം/DEATH BELLS FOR MUNNAR (1) സാമൂഹികം/ലക്ഷദ്വീപ് (1) സാമൂഹികം/ലക്ഷദ്വീപ് THE CHANGING FACE OF LAKSHADWEEP (1) സാമൂഹികം/ലേഖനം (6) സാമൂഹികം/ലേഖനം/കേരളം/M C J ALUMNI OF KERALA UNIVERSITY (1) സാമൂഹികം/ലേഖനം/റേഡിയോ/LETTERS TO RADIO (1) സാമൂഹികം/ലൈംഗികാതിക്രമം/കുട്ടികുറ്റവാളികൾ/ കൂട്ടുകുടുംബം/അണുകുടുംബം (1) സാമൂഹികം/സിംല (1) സാമൂഹികംരാവുണ്ണി (1) സാമൂഹികവിസ്ഫോടനം (1) സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യം (1) സി.എം.എസ്‌ കോളേജ്‌ (1) സിദ്ധമതം (1) സുബ്ബലക്ഷ്മി/ചെമ്പൈ/ലേഖനം/ദേവദാസി/സദാശിവം/മീരാഭജൻ/ വൈഷ്ണവ ജനതോ (1) സുരേഷ് ഗോപി (1) സൂഫി പറഞ്ഞ കഥ (1) സൈക്കിള്‍ (1) സൈക്കിൾ (1) സൈബർ നിയമം (1) സോജ (1) സോഷ്യലിസ്റ്റ് (1) സ്കിറ്റ് (1) സ്ത്രീവസ്ത്രധാരണത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയം (1) സ്മരണാഞ്ജലി (1) സ്വർണ്ണക്കമ്മൽ (1) സ്വർണ്ണഭ്രമം (1) ഹാപ്പി വാലന്റൈന്‍സ്/ഹാസ്യം/VALENTINE'S DAY 2012 (1) ഹാപ്പി വാലന്റൈന്‍സ്/ഹാസ്യം/VALENTINE'S DAY 2013/SKIT/SATIRE/HUMOUR/D.PRADEEP KUMAR (1) ഹാസ്യം (21) ഹാസ്യം.ഫലിതം (3) ഹാസ്യം.ഫലിതം SATIRE (1) ഹാസ്യംഫാമിലി കോണ്ടാക്റ്റ് ഡേ (1) ഹീഗ്വര (1) ഹൈടെക് നിരക്ഷരർ (1) ഹൈറേഞ്ച് ഡ്വാർഫ് (1) ളാഹ ഗോപാലൻ (1) റഷ്യ (1) റഷ്യയിലെ ജനസംഖ്യ (1) റിവോദിയ (1) റെസിഡന്റ്സ് അസ്സോസിയേഷൻ (1) റേഡിയോ (4) റേഡിയോ സ്കിറ്റ് (1) റോഡ് സുരക്ഷാവാരം (1) റൌൾ (1) റ്റിന്റുമോൻ (1)

കേരള ബ്ലോഗ് അക്കാദമി

മലയാളം ബ്ലോഗ് കൌൺസിൽ

ഇന്ദ്രധനുസ്സ്

ബ്ലോഗ് ഹെല്‍പ്പ്ലൈന്‍

epathram.

ePathram.com